نقشه رطوبت اشباع خاک در عمق 15 سانتیمتری استان فارس

نقشه رطوبت اشباع خاک در عمق 15 سانتیمتری استان فارس

نقشه رطوبت اشباع خاک در عمق 15 سانتیمتری استان فارس

نقشه رطوبت اشباع خاک در عمق 15 سانتیمتری استان فارس

نقشه رطوبت اشباع خاک در عمق 15 سانتیمتری استان فارس که با استفاده از داده های پروفیل خاک پایگاهای اطلاعاتی فائو  (FAO) تهیه گردیده ارائه میشود.

رطوبت اشباع خاک (Saturated water content (volumetric fraction)) از جمله پارامترهايي است كه اندازه گيري آن به منظور پيشبيني منحني مشخصه رطوبتي و هدايت هيدروليكي غيراشـباع خـاک ضروري ميباشد.

این بسته اطلاعاتی شامل لایه رستری رطوبت اشباع خاک است. ارزش پیکسلهای این رستر درصد رطوبت اشباع خاک را نشان میدهد.

دقت مکانی لایه ها (pixel size) 250 متر می باشد.


اینجا هم مشاهده کنید