نقشه وزن مخصوص ظاهری خاک در عمق 60 سانتیمتری استان گلستان

نقشه وزن مخصوص ظاهری خاک در عمق 60 سانتیمتری استان گلستان

نقشه وزن مخصوص ظاهری خاک در عمق 60 سانتیمتری استان گلستان

نقشه وزن مخصوص ظاهری خاک در عمق 60 سانتیمتری استان  گلستان

وزن مخصوص ظاهری خاک عبارت است از وزن واحد حجم خشک خاک در شرایط طبیعی .

نقشه وزن مخصوص ظاهری خاک در عمق 60 سانتیمتری استان گلستان  که با استفاده از داده های پروفیل خاک پایگاه های اطلاعاتی فائو  (FAO) تهیه گردیده ارائه میشود.

این بسته اطلاعاتی شامل لایه رستری وزن مخصوص ظاهری خاک است . ارزش پیکسلهای این رستر وزن مخصوص ظاهری خاک را با واحد کیلوگرم بر متر مکعب (kg/m**3) نشان میدهد.

دقت مکانی لایه ها (pixel size) 250 متر می باشد.


اینجا هم مشاهده کنید