نقشه بافت خاک در عمق 200 سانتیمتری استان مركزي

نقشه بافت خاک در عمق 200 سانتیمتری استان مركزي

نقشه بافت خاک در عمق 200 سانتیمتری استان مركزي

نقشه بافت خاک در عمق 200 سانتیمتری استان مركزي

نقشه بافت خاک در عمق 200 سانتیمتری استان مركزي که با استفاده از داده های پروفیل خاک پایگاهای اطلاعاتی فائو  (FAO) تهیه گردیده ارائه میشود.

این بسته اطلاعاتی که شامل سه لایه رستری (درصد سیلت، رس و شن) به همراه لایه رستری بافت خاک است که با استفاده از مثلث بافت خاک بر پایه طبقه‌بندی وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا (USDA) طبقه بندی شده و نشان‌دهنده ۱۲ طبقه اصلی بافت خاک است.

دقت مکانی لایه ها (pixel size) 250 متر می باشد.

در نقشه بافت خاک کلاس های بافت به صورت زیر است

'SAND':1

'LOAMY SAND':2

'SANDY LOAM':3

'LOAM':4

'SILT LOAM':5

'SILT':6

'SANDY CLAY LOAM':7

'CLAY LOAM':8

'SILTY CLAY LOAM':9

'SANDY CLAY':10

'SILTY CLAY':11

'CLAY':12

 


اینجا هم مشاهده کنید